Dozownik Dosatron D25 RE 2

1 399,20 zł brutto

Indeks: 00-3002-00

CENA PROMOCJA - do wyczerpania zapasów.

Ciśnienie: 0,3 - 6 bar, stężenie roztworu: 0,2 - 2 %
Praktyczne robocze natężenie przepływu: 10l/h min. - 2,5m3/h max.

Więcej szczegółów

Ilość

Dozownik leków i witamin DOSATRON D25 0,2-2%
Dozownik DOSATRON D25RE2 to precyzyjne urządzenie dozujące wykorzystywane w hodowli drobiu, trzody chlewnej i bydła.
Jest produkowany przez francuska firmę DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. produkującą dozowniki z najbardziej znaną marką wśród polskich hodowców.

Podłączony do sieci wodociągowej DOSATRON jest urządzeniem, którego jedyną siłą napędową jest ciśnienie wody. Pod jej wpływem mechanizm zasysa zagęszczony podawany preparat, dozuje żądaną proporcję, a następnie miesza preparat z wodą. Otrzymany w ten sposób roztwór zostaje przesłany dalej.
Wtryskiwana dawka preparatu jest zawsze proporcjonalna do ilości wody przepływającej przez DOSATRON, niezależnie od zmian natężenia przepływu lub ciśnienia.

- niezwykła precycja dozowania, trwałość, jakość, łatwa instalacja i prosta obsługa.
- oszczęd­ność w zu­ży­ciu i więk­sza sku­tecz­ność dzia­ła­nia pre­pa­ra­tów,
- wy­so­ka do­kład­ność po­bie­ra­nia wy­bra­nej daw­ki środ­ka,
- pra­ca bez ener­gii elek­trycz­nej, prze­pły­wa­ją­ca przez do­zow­nik wo­da sa­ma na­pę­dza pom­pę i to już przy ci­śnie­niu 0,30 ba­ra,
- mie­sza­nie pre­pa­ra­tu od­by­wa się w spe­cjal­nej ko­mo­rze do któ­rej nie ma do­stę­pu po­wie­trze,
- cał­ko­wi­ta kon­tro­la do­zo­wa­nia,
- nie ma ry­zy­ka ska­że­nia,
- wszech­stron­ność za­sto­so­wań, - nie­za­stą­pio­ne nie tyl­ko w smocz­ko­wych sys­te­mach po­je­nia ale i w tra­dy­cyj­nych po­idłach, po­ma­gają rów­nież w ho­dow­li trzo­dy chlew­nej, by­dła
  in­nych zwie­rząt, spraw­dzają się w sa­dow­nic­twie i ogrod­nic­twie, np. w szklar­niach do na­wad­nia­nia czy też opry­sków, a także w myjniach samochodowych,
- mi­ni­mum ob­słu­gi, wy­star­czy tyl­ko usta­wić stę­że­nie, resz­tę au­to­ma­tycz­nie ro­bi do­zow­nik. 

Dodatkowo DOSATRON możne być stosowany w szerokim zakresie stężeń, a jego konstrukcja pozwala na dozowanie środków chemicznych, leków i witamin.
Opcje w oznaczeniu:
VF - dozownik wyposażony w uszczelki do preparatów lekko kwasowych
AF - dozownik wyposażony w uszczelki do preparatów lekko zasadowych

Specyfikacja:
– Natężenie przepływu od 10 l/h do 2500 l/h max.
– Stężenie roztworu od 0,2% – 2% [1:500 - 1:50]
– Ciśnienie robocze od 0,3 – 6,0 bar
– Podłączenie rur: wlot - wylot ¾” M/M

W skład sprzedawanego zestawu wchodzą:
- Dozownik DOSATRON D25 RE2 VF 0,2-2%
- wężyk z sitkiem czerpalnym do podawanych preparatów
- uchwyt dozownika do ściany
- instrukcja PL

Posiadamy w sprzedaży całą gamę dozowników proporcjonalnych DOSATRON: tłokowe, membranowe, kwasoodporne, różne zakresy i wielkości przepływów - zadzwoń zapytaj.

Wysyłka cała Polska, lub odbiór w naszej firmie.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Stała sprzedaż części zamiennychNewsletter