Dozownik Dosatron D25 RE 5

Pytanie o Produkt

Zapytaj o Produkt

Dozownik Dosatron D25 RE 5

Dozownik Dosatron D25 RE 5

Towar dostępny wyłącznie na zamówienie - zapytaj o termin najbiższej dostawy.

Ciśnienie: 0,3 - 6 bar, stężenie roztworu: 1,0 - 5 %

Uzupełnj wszystkie pola przed wysłaniem pytania. :

* Wymagane pola

Indeks: 00-3013-00

Towar dostępny wyłącznie na zamówienie - zapytaj o termin najbiższej dostawy.

Ciśnienie: 0,3 - 6 bar, stężenie roztworu: 1,0 - 5 %

Więcej szczegółów

  • oszczęd­ność w zu­ży­ciu i więk­sza sku­tecz­ność dzia­ła­nia pre­pa­ra­tów, 
  • wy­so­ka do­kład­ność po­bie­ra­nia wy­bra­nej daw­ki środ­ka, 
  • pra­ca bez ener­gii elek­trycz­nej, prze­pły­wa­ją­ca przez do­zow­nik wo­da sa­ma na­pę­dza pom­pę i to już przy ci­śnie­niu 0,30 ba­ra,
  • mie­sza­nie pre­pa­ra­tu od­by­wa się w spe­cjal­nej ko­mo­rze do któ­rej nie ma do­stę­pu po­wie­trze,
  • cał­ko­wi­ta kon­tro­la do­zo­wa­nia,
  • nie ma ry­zy­ka ska­że­nia, 
  • wszech­stron­ność za­sto­so­wań, - nie­za­stą­pio­ne nie tyl­ko w smocz­ko­wych sys­te­mach po­je­nia ale i w tra­dy­cyj­nych po­idłach, po­ma­gają rów­nież w ho­dow­li trzo­dy chlew­nej, by­dła i in­nych zwie­rząt, spraw­dzają się w sa­dow­nic­twie i ogrod­nic­twie, np. w szklar­niach do na­wad­nia­nia czy też opry­sków, a także w myjniach samochodowych,
  • mi­ni­mum ob­słu­gi, wy­star­czy tyl­ko usta­wić stę­że­nie, resz­tę au­to­ma­tycz­nie ro­bi do­zow­nik. 

Praktyczne robocze natężenie przepływu: 10l/h min. - 2,5m3/h max.Newsletter