REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. 

Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prowadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży 4E, 14-200 Iława, tel.: 89/648 77 55, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124497, NIP 7441495454, REGON 510830675

I. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie Sklepu Internetowego INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. następujące słowa i wyrażenia mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
 2. Sklep Internetowy – oznacza prowadzony przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową: www.sklep.indoor.com.pl stanowiący platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy Klientami a INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
 3. Klient – oznacza podmiot, tj. osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, w tym podmiot prowadzący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli zwierząt, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym nabywający towary od INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, korzystający z świadczonej przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. drogą elektroniczną usługi konta osobistego w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz. U.1964.16.93).
 5. Sklep INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. – oznacza dostępny dla ogółu punkt sprzedaży prowadzony przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o., zlokalizowany w miejscowości Kamień Duży 4E (14-200 Iława).

II. ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzony jest przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o..
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień, zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów udostępnionych przez INDOOR Group Ltd    Sp. z o.o. w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, a prowadzących zarobkową działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, w tym w szczególności działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli zwierząt, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, z wyjątkiem postanowień zawartych w dziale: VI pkt 10, VII pkt 9, X, XI, XII, XIII pkt 1 ppkt b) i c) oraz Załączników nr 1, 2 i 3. W pozostałym zakresie, jak i w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu, do wyżej wymienionej grupy Klientów zastosowanie mają postanowienia Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży stosowanych przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o., a znajdujących się na stronie internetowej www.sklep.indoor.com.pl. W przypadku Klientów będących Konsumentami Ogólne Warunki Umów Sprzedaży nie znajdują zastosowania.
 4. Stosowanie niniejszego Regulaminu jest wyłączone w sytuacji, gdy zakup towarów oferowanych przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. dokonywany jest bezpośrednio w Sklepie INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy kupna sprzedaży zawartej pomiędzy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. a Klientem.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zwłaszcza do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

- posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari;

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

 1. Klient obwiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w szczególności zabrania się ingerowania w jego zawartość lub elementy techniczne. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu Internetowego treści bezprawnych.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest nieodpłatne. Składanie zamówień przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami działu V Regulaminu. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego nie jest wymagana rejestracja.
 3. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

IV. INFORMACJE O PRODUKTACH

 1. Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a zwłaszcza informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich (PLN) i są wartościami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia, zawierający cenę produktów wraz z kosztami ich dostawy, wskazany jest w zakładce z symbolem „koszyka” przed złożeniem zamówienia przez Klienta (z wyjątkiem kosztu dostawy przesyłki paletowej, elementu niestandardowego, większej liczby paczek w przesyłce oraz przesyłek powyżej 31,5 kg, które Klient ma obowiązek uiścić, a o wysokości których zostanie indywidualnie i szczegółowo poinformowany przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. w trakcie przeprowadzania procedury zamówienia). Z tytułu każdej transakcji wystawiana jest faktura VAT, która dołączana jest do przesyłki zawierającej przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi przez przepisy instrukcjami i – w przypadku produktów posiadających indywidualny numer fabryczny - kartą gwarancyjną. Faktura VAT stanowi dokument potwierdzający fakt wykonania umowy przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
 4. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. W dniu wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący. Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych czy wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa powyżej nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Obrazy i zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego mają charakter wyłącznie poglądowy a nie wiążący.
 7. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z asortymentu Sklepu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzenia.

V. REJESTRACJA KONTA OSOBISTEGO

 1. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w przedmiocie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta osobistego na stronie internetowej Sklepu internetowego, dostępnej pod domeną www.sklep.indoor.com.pl. Usługa ta ma na celu umożliwienie Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po dokonaniu skutecznej czynności zalogowania się.
 2. Rejestracja indywidualnego konta osobistego w Sklepie Internetowym ma charakter nieodpłatny.
 3. W celu rejestracji konta osobistego w Sklepie Internetowym należy na stronie głównej Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep.indoor.com.pl wejść w zakładkę „Zaloguj się” lub może zarejestrować indywidualne konto osobiste podczas składania zamówienia.
 4. Zarejestrowanie konta osobistego w Sklepie Internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji o nazwie „Stwórz konto” poprzez podanie danych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, hasło). Dokonując rejestracji należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sklep Internetowy, w tym zwłaszcza do realizacji zamówień Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne (czerwony symbol „*”) jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta osobistego, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia konta osobistego.
 5. Po skutecznym zakończeniu procesu rejestracji, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie konta osobistego Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z konta osobistego na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie konta osobistego. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Po dokonaniu skutecznej rejestracji konta osobistego w Sklepie Internetowym, każdorazowe do niego logowanie odbywa się z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail oraz hasło).
 7. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta osobistego w Sklepie Internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny wypowiedzenia, jak i bez ponoszenia kosztów z tym związanych. W takim przypadku, Klient ma obowiązek przesłać INDOOR Group Ltd Sp. z o.o., za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@indoor.com.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. wskazany nagłówku niniejszego Regulaminu, wiadomość z żądaniem usunięcia konta osobistego Klienta wraz ze wskazaniem danych identyfikujących Klienta. W przypadku, gdy wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje przesłana drogą elektroniczną, musi być wysłana z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 8. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. jest uprawniony do złożenia Klientowi wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi konta osobistego Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym że wypowiedzenie może być uzasadnione wyłącznie ważnymi przyczynami, takimi jak:

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub warunków niniejszego Regulaminu,

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie,

- korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego z naruszeniem praw osób trzecich lub powszechnie przyjętych zwyczajów.

 1. Skuteczne złożenie oświadczenia przez którąkolwiek ze Stron o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta osobistego Klienta, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta osobistego Klienta za zgodą obu Stron spowoduje zablokowanie i całkowite usunięcie konta osobistego Klienta ze Sklepu Internetowego.
 2. Klient ma prawo, w każdym czasie, do zmiany swoich danych osobowych lub usunięcia ich z bazy danych Sklepu Internetowego.
 3. Klient dokonujący rejestracji ponosi odpowiedzialność za autentyczność danych osobowych ujawnionych przez niego w formularzy rejestracyjnym.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do konta osobistego w Sklepie Internetowym w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, dobrowolne dokonanie zakupu zamówionego towaru oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. danych osobowych Klienta do celów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przez stronę internetową Sklepu Internetowego (Sklep Internetowy dopuszcza istnienie przerw technicznych/konserwatorskich, wyłączających możliwość przyjmowania i realizacji zamówień Klientów).
 3. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Klienta poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych, w tym w szczególności imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numery telefonu kontaktowego, adresu do korespondencji i wysyłki, oraz – w przypadku składania zamówień za pośrednictwem domeny internetowej Sklepu Internetowego - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas składania zamówienia dane w przypadku ich zmiany.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem domeny internetowej Sklepu Internetowego (www.sklep.indoor.com.pl) należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego poprzez wejście w zakładkę „Zaloguj się” i wpisanie adresu e-mail oraz hasła w oknie: „Już zarejestrowany?”;

b) dokonać wyboru kategorii i produktu będącego przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk”;

c) określić ilość zamawianego produktu (w sztukach/metrach bieżących/litrach);

d) w celu dokonania dalszych zakupów należy wybrać: „Kontynuuj zakupy” ;

d) w celu sfinalizowania zamówienia należy w pkt 1 Adresy dokonać wyboru adresu wysyłki;

e) w pkt 2 Metody dostawy wybrać opcję dostawy oraz potwierdzić zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności sklepu;

f) w pkt 3 Wybierz metodę płatności potwierdzić wyświetloną opcję wybierając strzałkę >,   (koszty dostawy przedmiotu zamówienia wyświetlają się automatycznie, przy czym nie uwzględnia kosztu przesyłki paletowej, elementu niestandardowego, większej liczby paczek w przesyłce oraz przesyłek powyżej 31,5 kg),

f) sprawdzić w Podsumowaniu zamówienia prawidłowość wyboru i potwierdzić to wybierając Potwierdzam zamówienie, w celu dokonania korekty wybrać Inne metody płatności;

 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta może nastąpić również poprzez kontakt ze Sklepem Internetowym za pomocą adresu e-mail: sklep@indoor.com.pl bądź kontakt telefoniczny.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zostanie niezwłocznie wysłana przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument, potwierdzenie otrzymania zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinno zawierać również pozostałe informacje wynikające z art.12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. - Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm. zwaną dalej ustawą o prawach konsumenta.
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient powinien skontaktować się z INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. listownie, drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dostępność produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym jest każdorazowo potwierdzana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracownika INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.
 2. Klient będzie informowany o aktualnym statusie realizacji zamówienia drogą poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zamówienia produktu nie będącego w stałej dostępności lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. o zaistniałej sytuacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, przekazywana jest Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta niezwłocznie.
 4. Jeżeli realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. może zaproponować Klientowi następujące rozwiązania:

a) anulowanie całości zamówienia – w takim przypadku INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia;

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – w takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie;

c) wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie – w takim przypadku Klient jest obowiązany do poniesienia kosztów dostawy/wysyłki związanych z realizacją części zamówienia w nowym terminie;

d) realizacja całości zamówienia po skompletowaniu całości zamówienia – w takim przypadku INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. powiadomi Klienta o całkowitym skompletowaniu przedmiotu zamówienia i uzgodni z nim termin jego dostarczenia do Klienta.

 1. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w punkcie 4 niniejszego działu, jak również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie INDOOR Group Ltd Sp. z o.o., INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w dziale XII Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w punkcie 4 niniejszego działu, INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. może anulować zamówienie w całości.
 3. W przypadku dokonania anulowania zamówienia w okolicznościach określonych w punkcie 4 i 5 niniejszego działu INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę lub jej część - w przypadku realizacji zamówienia w części. Warunki dotyczące zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w dziale XIII Regulaminu.
 4. Przy każdym produkcie przedstawionym na stronie internetowej Sklepu Internetowego zamieszczona jest informacja o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi wysłanie przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Za dzień roboczy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważany jest dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Powyższa informacja oznacza przybliżony termin liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 16:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku złożenia zamówienia dotyczącego kilku produktów, które zostaną wysłane w jednej przesyłce, termin realizacji jest uzależniony od skompletowania ostatniego produktu, chyba że Strony postanowią inaczej.
 6. W przypadku odbioru osobistego zamówionych przez Klienta produktów, INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. informuje Klienta, drogą elektroniczną, o możliwości odebrania zamówionego produktu w Sklepie INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
 7. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Sklep INDOOR Group Ltd     Sp. z o.o.
 8. INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Regulamin str. 2Newsletter